PHP’de Matematik ve Aritmetik Operatörler

% operatörü bir sayının başka bir sayıya bölümünden kalanı vermektedir.

Operatör
Açıklama
+ Toplama
Çıkarma
* Çarpma
/ Bölme
% Mod Alma
++ Bir Arttırma
Bir Azaltma

++ operatörü bir değişkenin değeri 1 arttırmakta, — ise 1 azaltmaktadır. Ancak bunun kullanımına dikkat ediniz. Zira $a++ ile ++$a farklı sonuçlar verebilir. Çünkü $a++ ifadesi önce $a değişkenini kullan sonra 1 arttır anlamına gelmektedir. ++$a ifadesi ise önce 1 arttır sonra kullan anlamına gelmektedir.

 

<?php
$a=15;
$b=6;
 
$c=$a++;// $c=15 değerini alır sonra $a=16 olur
$d=++$a;// $a=16+1=17 oldu ve $d=17 değerini aldı.
 
$e=$a%$b;// $a=17 nin $b=6 ya bölümünden kalanı hesaplar.$e=5 değerini alır
 
$f=$b--;// $f=6 değerini alır sonra $b=6-1=5 olur
 
$g=--$b; // $b=5-1=4 oldu ve $g=4 değerini aldı.
 
$h=++$a-$b++;//$a=17+1=18 oldu, $h=18-4=14 değerini aldı ve $b=4+1=5 oldu
 
$i=($a--)+(--$b);//$b=5-1=4 oldu, $i=18+4=22 değerini aldı ve $a=18-1=17 oldu 
 
echo "a=$a b=$b c=$c d=$d e=$e f=$f g=$g h=$h i=$i";
?>

Atama Operatörleri

Operatör Örnek Kullanım Açık Kullanımı
= $a=3; $a=3;
+= $a+=$b; $a=$a+$b;
-= $a-=$b; $a=$a-$b;
*= $a*=$b; $a=$a*$b;
/= $a/=$b; $a=$a/$b;
.= $a.=$b; $a=$a.$b;
%= $a%=$b; $a=$a%$b;

<?php
$a=15;
$b=6;
 
$a+=$b; // $a=15+6=21
$a-=$b; // $a=21-6=15
$a*=$b; // $a=15*6=90
$a/=$b; // $a=90/6=15
$a.=$b; // $a=15.6=156
$a%=$b; // $a=156%6=0
echo "a=$a b=$b";
?>

PHP’de nokta (.) değişkenleri birleştirip tek bir değer oluşturmak için kullanılır. Virgül (,) ise bir fonksiyona gönderilen parametreleri ayırmak için kullanılır. Nokta (.) PHP’de ondalıklı sayılarda ondalık kısmını ayırmak için de kullanılır.


<?php
$adi="Ahmet";
$soyadi="Erkişi";
 
//$adi ve $soyadi değişkenleri arasına boşluk eklenerek
// birleştirilip tek bir değer oluşturuluyor bu değer 
//$adi_soyadi değişkenine atanıyor.$adi_soyadi=$adi." ".$soyadi; 
 
$boyu=187;
$kilosu=89.5; // Ondalıklı bir sayı ataması yapılıyor
 
// Burada echo fonksiyonuna ekrana yazması için 
//iki parametre verilmiştir. $adi_soyadi ve <br>
echo $adi_soyadi,"<br>"; 
 
//Burada echo fonksiyonuna tek parametre verilmiştir. Çünkü tüm değerler 
//birleştirilip tek bir değer olarak echo fonksiyonuna gönderiliyor.
echo "Boyu: ".$boyu."<br>Kilosu: ".$kilosu;
?>

Karşılaştırma Operatörleri

Operatör
Açıklama
== Eşittir
< Küçüktür
> Büyüktür
<= Küçük Eşittir
>= Büyük Eşittir
!= Eşit Değildir
<> Eşit Değildir (Farklıdır)

 Mantıksal Operatörler

Operatör
Açıklama 
&& ve
|| veya
! Değil

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*